Dôverné údaje

Táto správa (vrátane všetkých príloh) obsahuje dôverné informácie určené pre špecifického jednotlivca alebo celok špecifických prijímateľov. Ak nie ste špecifický jednotlivec, ste týmto upozornený, že ďalšia distribúcia alebo kopírovanie tejto správy, či už časti alebo celku, je striktne právne zakázané a preberáte nad týmto plnú právnu zodpovednosť. V prípade, že ste obdržali takýto email na základe chyby spôsobenej prenosom dát, žiadame Vás okamžite informovať odosielateľa. Bezpečnostné upozornenie: Prosím zoberte na vedomie, že Internet nie je bezpečné komunikačné médium. Aj keď sústavne zvyšujeme našu starostlivosť v prevencii proti vírusom, stále nie sme úplne schopní plne zabezpečiť prevenciu proti vírusom ako dôsledok vlastností Internetu.

Confidentiality note

This message (including any attachments) contains conficential information intended for a specific individual or entity as the intended recipient. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any distribution, any copying of this message in part or in whole, or any taking of action based on it, is strictly prohibited by law and may cause liability. In case you have received this message due to an error in transmission, we ask you to notify the sender immediately. Safety warning: Please note that the Internet is not safe means of communication or form of media. Although we are continuously increasing our due care of preventing virus attack as a part of our Quality Management, we are not able to fully prevent virus attack as a result of the nature of the Internet.